Hoe en waarom verzamelt Letselschade-Verhaal.nl persoonsgegevens?

Letselschade-Verhaal.nl verzamelt persoonsgegevens bij de uitvoering van haar werkzaamheden. In de meeste gevallen gaat het om gegevens die zij opvraagt bij de betrokkene of die de betrokkene uit zichzelf verstrekt. Denk daarbij aan een eerste telefoongesprek tussen Letselschade-Verhaal.nl en een (potentiele) klant of aan de situatie dat een (potentiele) klant een mailtje stuurt aan Letselschade-Verhaal.nl.

Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Letselschade-Verhaal.nl zo zorgvuldig mogelijk te werk. Een essentieel onderdeel van die zorgvuldigheid is transparantie. Letselschade-Verhaal.nl vindt het belangrijk dat derden en betrokkenen inzicht hebben in de manier waarop zij persoonsgegevens gebruikt en de achterliggende redenen daarvoor. Daarom heeft zij dit statement opgesteld. Als u na lezing van dit Statement nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Letselschade-Verhaal.nl. Dat geldt natuurlijk ook als u één van de hieronder beschreven rechten zou willen uitoefenen of als u een klacht heeft. Het volledige adres en de naam van de contactpersoon vindt u onderaan dit statement.

Welke persoonsgegevens verwerkt Letselschade-Verhaal.nl en waarom doet zij dat?  

Letselschade-Verhaal.nl verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, om verschillende redenen. De gegevens die zij het meest verwerkt zijn:

  • Identificatiegegevens (naam, mailadres, telefoonnummer)
  • Locatiegegevens (woonplaats)
  • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, betaalgegevens).

Als je de website van Letselschade-Verhaal.nl bezoekt, verwerkt zij ook nog andere gegevens dan hiervoor aangegeven. Dat kan gaan om:

  • Informatie over het apparaat, locatie, softwaregebruik en dergelijke.

Het eerste hoofddoel van deze verwerking is om een overeenkomst met de klant tot stand te kunnen brengen. Daarvoor moeten Letselschade-Verhaal.nl en de klant immers met elkaar kunnen communiceren. Denk bijvoorbeeld aan het inventariseren van de toedracht van het letsel van de klant en het vervaardigen van een definitieve claim.

Het tweede hoofddoel is om de gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan periodiek overleg over de afwikkeling van het claimen van letselschade.

Mág Letselschade-Verhaal.nl die gegevens verwerken?

Letselschade-Verhaal.nl verwerkt persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er om advies gevraagd wordt, als er een letselschade claim wordt gevraagd of als Letselschade-Verhaal.nl zelf een claim indient. Verder verwerkt Letselschade-Verhaal.nl persoonsgegevens als haar eigen belangen dat rechtvaardigen. Dat zal het geval zijn als het voor Letselschade-Verhaal.nl redelijkerwijze onmogelijk is om haar werkzaamheden uit te voeren zonder die gegevens te verwerken. Ten slotte vraagt Letselschade-Verhaal.nl in sommige gevallen (ook nog) toestemming om de gegevens te mogen gebruiken. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus

  • dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.
  • Dat verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Letselschade-Verhaal.nl (of een derde)
  • Dat betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking

Ten aanzien van categorie (ii) geldt dat het in alle gevallen gaat het om verwerkingen die voor Letselschade-Verhaal.nl noodzakelijk zijn om haar dienstverlening te kunnen realiseren. Zij kan simpelweg haar werkzaamheden niet doen, zij kan niet communiceren, zij kan geen offertes uitbrengen, enz. zonder gebruik te maken van de persoonsgegevens van de klant. Daarom heeft zij een gerechtvaardigd belang bij die verwerkingen. Letselschade-Verhaal.nl meent dat dit belang, wanneer het wordt afgewogen tegen het belang van de betrokkene, voorrang moet krijgen. Redengevend daarbij zijn twee overwegingen. Ten eerste het feit dat Letselschade-Verhaal.nl uit ervaring weet dat dergelijke verwerkingen in de regel niet op bezwaren stuiten. Letselschade-Verhaal.nl neemt dat daarom tot uitgangspunt. Ten tweede het feit dat Letselschade-Verhaal.nl de gegevens niet langer dan nodig bewaart. Om niettemin de rechten van de betrokkene zoveel als mogelijk te respecteren, maakt Letselschade-Verhaal.nl alleen gebruik van de gegevens die noodzakelijk zijn om het doel te verwezenlijken.

Ten aanzien van categorie (iii) geldt dat gegeven toestemming te allen tijden weer ingetrokken kan worden, zonder opgaaf van reden.